Diplome / seminarji

 

Za diplomska dela, seminarje v okviru dodiplomskega in podiplomskega študija, raziskovanje, kratek čas, …

 

Za tiste, ki so bolj podkovani v teoriji kot v praksi:

 

Princip delovanja predstikalnih naprav

 

Za razliko od žarnic, ki jih lahko priključimo direktno na električno omrežje, potrebujejo sijalke zaradi svojih specifičnih lastnosti ustrezne predstikalne naprave. Nekdaj so bile predstikalne naprave narejene na podlagi magnetnih tokokrogov, danes pa se vse več uporabljajo elektronske predstikalne naprave. V okviru naloge naredite pregled lastnosti posameznih tipov predstikalnih naprav in prikažite način njihovega delovanja glede na posamezne vrste sijalk.

 

Novosti v svetlobni tehniki

 

Predstavite novosti v svetlobni tehniki s področja virov svetlobe, predstikalnih naprav, svetilk, regulacije in uporabe, ki so se pojavile v svetu v zadnjih treh letih.

 

Zgodovina umetnih virov svetlobe

 

V kronološkem pregledu podajte razvoj umetnih svetlobnih virov od tabornega ognja preko oljenk, petrolejk, obločnic, žarnic, sijalk do LED tehnologije. Za posamezne tipe virov podajte tudi stanje razvoja in področje uporabe danes.

 

Predpisano testiranje svetilk

 

Svetilke so električne naprave, ki morajo (po predpisih) izpolnjevati nekatere kriterije glede lastnosti, delovanja in varnosti. Ugotovite, kateri veljavni slovenski in mednarodni predpisi se nanašajo na svetilke in določite, kakšna testiranja je potrebno izvesti na svetilki preden jo damo v promet in uporabo. Na koncu definirajte še postopke in potrebna sredstva (opremo), po katerih bi bilo možno izvesti ta testiranja.

 

Svetila na principu LED

 

Uporaba LED tehnologije v svetlobni tehniki se povečuje iz leta v leto. V nalogi predstavite trenutno razvojno stanje tovrstnih svetlobnih virov in podajte možna področja njihove uporabe danes in v prihodnosti. Naredite tudi tehnično in ekonomsko primerjavo tovrstnih svetlobnih virov z ostalimi.

 

Pregled krmilnikov razsvetljave

 

Moderne razsvetljave si danes ni več mogoče predstavljati brez možnosti regulacije svetlobnega toka in preproste uporabe različnih svetlobnih scen. V te namene je na trgu več krmilnikov razsvetljave različnih proizvajalcev, ki pa nudijo različne možnosti. V sklopu naloge zberite podatke o krmilnikih, ki so na voljo na slovenskem trgu in naredite primerjavo njihovih lastnosti, možnosti in zahtevnosti vgradnje in uporabe.

 

Pregled varnostne razsvetljave

 

V primeru izpada električne energije, ki napaja osnovno razsvetljavo prostori ostanejo v temi.  Ker pa ljudje nismo prilagojeni gledanju v temi, se lahko v takem primeru znajdemo v določeni nevarnosti. Zato predpisi nalagajo uporabo varnostne razsvetljave v prostorih, kjer se opravljajo nevarna dela oziroma kjer se zadržuje več ljudi. V okviru naloge je potrebno podati zahteve za varnostno razsvetljavo, pregled naprav, ki se uporabljajo v te namene ter opisati njihovo delovanje.

 

Za tiste, ki bi se radi preizkusili v krotenju računalnika:

 

Izračun razsvetljave zunanjih površin

 

Razsvetljava zunanjih površin (vozišč, parkirišč, dvorišč, parkov, stavb, …) je pomembna tako iz varnostnega kot tudi funkcionalnega in estetskega stališča. S pomočjo literature ugotovite, kakšni postopki se uporabljajo za izračun osnovnih karakteristik zunanje razsvetljave (osvetljenost, svetlost, svetilnost v določeni smeti in bleščanje, …). Nato poiščite ali izdelajte ustrezna računalniška orodja, ki take izračune omogočajo. Za konec še praktično izvedite izračun za določene zunanje površine in po možnosti izračun še preverite z ustrezno meritvijo.

 

Izračun razsvetljave predorov

 

Predor predstavlja za voznika na cesti oviro in sicer predvsem v fiziološkem pogledu v povezavi z lastnostmi vida. Zaradi tega je razsvetljava predorov zelo pomembna. S pomočjo literature najprej določite zahteve, ki jih mora razsvetljava predora izpolnjevati nato pa še postopke, ki bi omogočili iz znanih lastnosti svetilk in njihove razporeditve preveriti njihovo izpolnjevanje. Nato poiščite ali izdelajte ustrezna računalniška orodja za izračun svetlobnih razmer v predoru in z njihovo pomočjo napravite izračune za nekaj izbranih predorov. Na koncu izračunane vrednosti še preverite s pomočjo ustreznih meritev.

 

Projektiranje razsvetljave v ...

 

Ljudje se vsak dan srečujemo z določenimi prostori (interieri), ki bi se jih z uporabo ustrezne razsvetljavne naprave dalo narediti precej bolj prijazne in učinkovite (trgovine, izložbe, razstavni prostori, pisarne, sprejemnice, sejne sobe, konferenčne dvorane, stanovanja, …) Izberite si določen prostor in zanj izdelajte glavni projekt razsvetljave z vsaj tremi variantami. Pred začetkom del premislite, v kakšne namene se prostor uporablja in kaj bi se v njem z razsvetljavo dalo doseči. Nato s pomočjo literature določite lastnosti, ki jih razsvetljava mora izpolnjevati glede na predpise in priporočila in pa tiste, ki bi lahko izboljšali uporabo prostora. Projekt razsvetljave predstavite s pomočjo računalniškega programa za projektiranje in izračun notranje razsvetljave.

 

Projektiranje varnostne razsvetljave v ...

 

Poleg osnovne razsvetljave je tudi varnostna razsvetljava obvezen predvsem pa potreben del opreme določenih prostorov.  V okviru naloge preglejte predpise o varnostni razsvetljavi in nato za izbran prostor ali sklop prostorov izdelajte projekt varnostne razsvetljave. Projekt preverite s pomočjo ustreznega računalniškega programa.

 

Računalniška simulacija osončenja fasade

 

Sonce je naravni vir svetlobe pa tudi toplote. Od časa in kota, pod katerim sonce sije na fasado stavbe ter od osončene površine fasade, je odvisno, koliko svetlobe in toplote bo prišlo v stavbo in tako zmanjšalo (ali povečalo) porabo energije za osvetlitev in klimatizacijo prostorov v stavbi. Poleg lege in orientacije stavbe ter njene geometrije pa na osončenost fasade vplivajo tudi drugi dejavniki, na primer druge stavbe v bližini. Namen naloge je izdelava računalniškega programa, ki bi omogočal simulacijo osončenja fasade glede na lego stavbe, njene dimenzije in okolico, poleg tega pa bi omogočal tudi nekatere izračune, povezane z energetsko bilanco stavbe.

 

Upoštevanje dnevne svetlobe v izračunu osvetljenosti prostora

 

Izračuni osvetljenosti prostora se običajno izdelujejo le za umetno razsvetljavo brez upoštevanja svetlobe, ki pride v prostor skozi okna in druge odprtine. Vendar pa je v običajnih prostorih naravna dnevna svetloba v uporabi precej več časa kot umetna. S pomočjo literature preglejte metode za upoštevanje naravne svetlobe v izračunu osvetljenosti prostora in predlagajte tistega, ki daje najboljše rezultate glede na zastavljene kriterije (majhno število potrebnih podatkov, preprost izračun, preprosta vključitev v standardne postopke in programe za izračun osvetljenosti, …). Nato z njegovo pomočjo izračunajte osvetljenost v izbranem prostoru in jo preverite z ustreznimi meritvami.

 

Simulacijski model mesta za izračune zunanje razsvetljave

 

Javna zunanja razsvetljava pomembno vpliva tako funkcionalnost kot tudi na izgled zunanjih površin. Zaradi tega je priporočljivo nove koncepte javne razsvetljave najprej preveriti s pomočjo simulacij. V sklopu naloge je potrebno v izbranem programskem paketu za izračun zunanje razsvetljave izdelati model manjšega dela mesta, ki bo vseboval različne javne površine: dvopasovne in enopasovne ceste, ulice, pešpoti, parke, parkirišča, trge, … in bo omogočal simulacijo osvetlitve teh javnih površin z različnimi svetili. Nato je potrebno model tudi preizkusiti s pomočjo simulacije izbrane svetlobne ureditve javnih površin.

 

Za tiste, ki uživajo v praksi:

 

Osnovni fizikalni principi svetlobe (poskusi)

 

S svetlobo in človeškim vidom je povezanih več fizikalnih in fizioloških pojavov (lom, odboj, uklon, interferenca svetlobe, širjenje očesnih zenic, prostorsko videnje, zaznavanje barv, …) ki jih je možno zelo lepo prikazati in razložiti s pomočjo razmeroma preprostih poskusov. Izberite si nekaj takih pojavov in premislite, kako bi jih bilo najlepše predstaviti s pomočjo preprostega eksperimenta. Nato načrtajte in izdelajte ustrezne priprave za izvedbo teh eksperimentov.

 

Naprava za staranje žarnic oz. sijalk

 

Preden lahko začnemo s meritvami lastnosti svetlobnih virov, je potrebno te vire (žarnice in sijalke) postarati s čimer se časovno stabilizirajo njihove lastnosti. V literaturi poiščite predpisane postopke za staranje posameznih vrst svetlobnih virov. Na podlagi zahtev izdelajte napravo, ki bo omogočalo avtomatizirano staranje različnih vrst svetlobnih virov.

 

Naprava za preizkušanje življenjske dobe žarnic oz. sijalk

 

Vsak svetlobni vir ima neko omejeno življenjsko dobo. Na podlagi literature definirajte različne vrste življenjskih dob za različne vrste svetlobnih virov (žarnice, sijalke) in kako na življensko dobo vplivajo razmere v okolici (temperatura, vlažnost, …) Preučite tudi, kakšni so predpisani postopki za ugotavljanje življenjske dobe virov. Nato na podlagi zahtev v literaturi izdelajte napravo za avtomatsko ugotavljanje življenjske dobe za določene vrste svetlobnih virov.

 

Predstavitveni tablo žarnic in sijalk

 

Različne vrste svetlobnih virom imajo različne lastnosti v katerih se razlikujejo. Ena teh lastnosti je tudi barva svetlobe, ki jo oddajajo. V okviru naloge je potrebno izdelati predstavitveni pano, s pomočjo katerega bi bilo možno prikazati osnovne lastnosti in izgled posameznega svetlobnega vira pa tudi razlike med njimi, predvsem razliko v barvi (spektralni vsebini) svetlobe, ki jo oddajajo.

 

Predstavitveni tablo za zaščito pred električnim udarom

 

Zaščita pred električnim udarom je pomemben del vsake električne inštalacije. Poznamo več različnih vrst zaščite: varovalke, inštalacijski odklopniki, zaščitna stikala, FID stikala, kontrolniki izolacije, …) V sklopu naloge je potrebno izdelati pano, ki bi omogočal preprost grafičen prikaz električne inštalacije, mesto vgradnje ustrezne zaščite in možnih nevarnih mest. Poleg tega pa naj bi pano omogočal tudi prikaz uporabe in delovanja posameznih zaščitnih naprav.

 

Konstrukcija svetilke za določen namen (enakomerna osvetljenost, ..)

 

Svetilke že dolgo niso več samo žarnica in kos papirja za senčnik. Današnje svetilke so precej bolj prilagojene svojemu namenu in svetlobnemu viru, tako da je njihova uporabnost predvsem pa gospodarnost tako precej boljša. V sklopu naloge je potrebno konstruirati svetilko za izbran svetlobni vir (žarnica, fluorescentna cev, kompaktna fluorescentna sijalka, …), ki bo čim bolje izpolnjevala zadano nalogo: enakomerna osvetljenost delovne površine, enakomerna vertikalna osvetlitev, specialni svetlobni efekti, …

 

Delovanje svetilk in modulov za varnostno razsvetljavo

 

Za zagotavljanje minimalnih vidnih pogojev v prostorih ob izpadu električne energije oziroma glavne razsvetljavne naprave uporabljamo svetilke za varnostno razsvetljavo oziroma posebne module za varnostno razsvetljavo, ki jih montiramo v običajne svetilke. V okviru naloge jo potrebno poiskati zahteve, ki jim morajo te naprave ustrezati in opisati ter preizkusiti njihovo delovanje.

 

Za tiste, ki se radi družijo z merilnimi inštrumenti:

 

Kontrolno umerjanje fotometričnih instrumentov

 

Fotometrične inštrumente, s katerimi se opravljajo predpisane kontrolne meritve je potrebno vsaj vsaki dve leti kontrolno umeriti. V literaturi najprej poiščite katere inštrumente je potrebno kontrolno umerjati. Nato za izbran inštrument določite postopek kontrolnega umerjanja in za to potrebne kontrolne naprave in sredstva. V kolikor potrebna sredstva v laboratoriju niso dostopna, naredite predlog načrta za njihovo izdelavo in jih izdelajte. Na koncu izvedite kontrolno umerjanje inštrumentov, ki so na voljo v sklopu laboratorija.

 

Izvedba meritev ...

 

V svetlobni tehniki je potrebno meriti različne stvari: svetlobni tok virov in svetilk, prostorsko porazdelitev svetilnosti, svetlost površine, osvetljenost delovnih mest, faktor dnevne svetlobe, … Izderite si eno izmed fotometričnih meritev in opišite postopek izvedbe, potrebne inštrumente in naprave, pogoje ter točnost meritve kot tudi parametre, ki vplivajo na točnost. Na koncu meritev še praktično izvedite in opišite potek ter komentirajte dobljene rezultate.

 

Meritve osvetljenosti prostora z dnevno svetlobo na modelu prostora

 

Meritev faktorja dnevne svetlobe je razmeroma zahteven postopek, ki zahteva posebne merilne inštrumente, poleg tega pa je neizvedljiv, ko je prostor šele v fazi načrtovanja in še ni izgrajen. Zato raziščite možnosti, da se meritev faktorja dnevne svetlobe izvede na pomanjšanjem modelu prostora s pomočjo umetnega svetlobnega vira. Nato za izbran prostor izdelajte ustrezen model ter izvedite meritev.

 

Vpliv lege kompaktne sijalke na njene karakteristike

 

Za razliko od navadne žarnice, katere svetlobnotehnične lastnosti so praktično neodvisne od njene lega, pri kompaktnih sijalkah, ki nezadržno izrivajo žarnice, temu ni tako. Zaradi načina delovanja lahko v odvisnosti od konstrukcije kompaktne sijalke na njene svetlobnotehnične lastnosti zelo vpliva trenutna lega. V okviru naloge preučite, na katere lastnosti lahko lega kompaktne sijalke vpliva in nato s pomočjo ustreznih meritev v laboratoriju ovrednotite velikost vpliva lege sijalke na njene lastnosti.

 

Za tiste, ki jim praktična elektronika ni tuja ali pa bi jo radi spoznali:

 

Regulacija svetlobnega toka žarnic

 

Uporabnost razsvetljevalne naprave se bistveno poveča, v kolikor je možno regulirati tudi svetlobni tok in ne samo vklop in izklop. Raziščite načine, na katere je možno regulirati svetlobni tok žarnic in napravite pregled tovrstnih izdelkov na tržišču ter način njihovega delovanja. Nato izdelajte regulator svetlobnega toka žarnice, ki bo omogočal ročno regulacija in pa regulacijo s pomočjo ustreznega krmilnika razsvetljave.

 

Regulacija svetlobnega toka sijalk

 

Regulacija svetlobnega toka sijalk je dolgo časa predstavljala velik tehnološki problem, ki pa je danes zadovoljivo rešen. Napravite pregled predstikalnih naprav, ki omogočajo omenjeno regulacijo in opišite njihovo delovanje. Nato izdelajte preprosto napravo za regulacijo svetlobnega toka za izbrani tip sijalk, ki bo omogočal tako ročno regulacijo kot tudi regulacijo s pomočjo ustreznega krmilnika razsvetljave.

 

Univerzalna elektronska predstikalna naprava

 

Sijalke za razliko od žarnic potrebujejo za svoje delovanje ustrezno predstikalno napravo. Njena naloga je, da vžge svetlobni proces v sijalki in nato omeji tok skozi gorilnik sijalke in napetost pri kateri sijalka obratuje. V sklopu naloge je potrebno izdelati predstikalno napravo, ki bi omogočala nastavljanje električne napetosti sijalke, toka skozi sijalko ter velikost vžigne napetosti in bi bila tako uporabna za različne vrste sijalk.

 

Za tiste, ki radi vidijo, da se sadovi njihovega dela dnevno uporabljajo:

 

Svetlobne scene v P1

 

V predavalnici 1 je inštalirana nova razsvetljavna naprava, izvedena s fluorescentnimi sijalkami in elektronskimi digitalnimi predstikalnimi napravami ter krmilnikom za regulacijo svetlobnega toka. Ker pa je ročna regulacija svetlobnega toka posameznih skupin svetilk preveč zamudna za vsakodnevno uporabo je potrebno predvideti, kakšne svetlobne scene bi bile primerne za različne priložnosti (predavanje, projekcija, predstavitev knjige, kulturni dogodek, …). Nato je potrebno za vsako izbrano svetlobno sceno določiti delež svetlobnega toka posameznih skupin svetilk in to spremeniti v ustrezen program za krmilnik razsvetljave.

 

Osvetlitev delovnega mesta ob slikovnem zaslonu

 

Slikovni zasloni imenovani tudi monitorji, so se prikradli že skoraj na vsako delovno mesto. Vendar pa večina uporabnikov ugotavlja, da jim poleg lažjega dela slikovni zasloni dostikrat povzročajo težave z očmi in vidom.  Težave povzroča predvsem neprimerna osvetlitev delovnega mesta, ki pogojuje neprimerne kontraste med delovno nalogo in okolico, poleg tega pa tudi različne odseve in bleščanje. V nalogi poskušajte opredeliti idealno ali vsaj najboljšo razsvetljavo delovnega mesta ob slikovnem zaslonu in nato ugotovitve v čim boljši meri realizirajte na enem od "računalniških" delovnih mest v laboratoriju.

 

Seveda pa ste prav tako dobrodošli, če je vaša ideja boljša od naših!