Razdelilna in industrijska omrežja

Univerzitetni študij 2. stopnje 1. letnik - Elektroenergetika 

Študijsko leto 2017/18 

Obvestila prof. dr. Grega Bizjak

 

Literatura

1. Turan Gönen: Electric Power Distribution
System Engineering (Second Eddition);
2. A. A. Sallam, O. P. Malik: Electric
Distribution Systems
3. Tom A. Short, Electric Power Distribution Handbook,
CRC Press, 2004

Vse tri knjige so v dveh izvodih na voljo
v knjižnici fakultete.

 

Pomagate si lahko tudi s knjigo:
C. Bayliss, B. Hardy: Transmission and
Distribution Electric Engineering

ki je dostopna na spletu z računalnikov na fakulteti:

 

Predavanja

Z željo vzpodbuditi večje sodelovanje
študentov pri izvajanju predmeta se bo
predmet izvajal v obliki predavanj in
seminarskih nalog. Vsak vpisan študent
mora pripraviti in predstaviti eno seminarsko
nalogo. 

 

Seznam tem za seminarske naloge z datumi
predstavitev

Navodila za izdelavo seminarske naloge

Pool za izbiro teme 

 

Ocene seminarjev in predstavitev

 

Seminarji

Simetrične komponente

Delovanje transformatorja

Električni oblok

Izračun mehanskih parametrov voda

Upornost zemlje in izračun upornosti ozemljila

Prenapetostna zaščita

Segrevanje električnega vodnika

Izračun mehanskih lastnosti nosilca

Izračun tokov in napetosti v omrežju

Upravljanje z bremeni

Izgube v omrežju

Uporaba kondenzatorjev

Kompenzacija jalove energije

Okvare v omrežju

Vrste kratkih stikov

Smerna zaščita

Diferenčna zaščita

Frekvenčna zaščita in izklop bremen

Karakteristike razpršenih virov

Lokalna soproizvodnja toplote in el. energije

Pogoji za priključitev na omrežje

Skupno harmonsko popačenje 

 

Ocene seminarskih nalog

 

Izpit

Končna ocena pri predmetu je sestavljena iz
ocene seminarske naloge, ocene pisnega
izpita, ocene ustnega izpita in ocene vaj in
sicer tako, da se vsota vseh štirih ocen deli
s 4. V kolikor so vse štiri ocene pozitivne
(51 % ali več) je ocena predmeta za zbranih
51% - 60%:6; 61% - 70%:7;
71% - 80%:8; 81% - 90%:9
in 91% - 100%:10. V kolikor je katera od
ocen negativna (50 % ali manj) je skupna
ocena negativna.

 

Vprašanja na pisnem in ustnem izpitu so večinoma
povzeta po vprašanjih in nalogah v seminarjih. 
Pred izpitom torej temeljito preberite vse seminarje 
vaših kolegov, ki so objavljeni na tej strani. V poštev
pridejo pa tudi še druga vprašanja s področja 
snovi predmeta. Nekaj primerov je v dokumentu:

Seznam vzorčnih izpitnih vprašanj  

 

Izpitni roki v študijskem letu 2017/18

26.01.2018 

12.06.2018

27.06.2018

22.08.2018

 

 

Instruction for English speaking (Erasmus) students:

 

You need to do two things to get the positive mark at this subject:

- prepare a seminar paper

- pass the oral exam.

The instructions for preparing the seminar paper are provided

below. For the oral exam you should study the book

»C. Bayliss, B. Hardy: Transmission and Distribution Electric

Engineering« which is available through the link at the beginning of

this page (the link is working only if you are in faculty network).

The oral exam will be on 31.05.2018 starting at 11:00.

If you have any questions, need help... please find me in my office

every Tuesday between 14:00 and 15:00 or send me an e-mail.

 

Presentations of Seminar papers will be based on selected topic (see list of topics)

 

Instructions
List of Topics with dates

Pool for choosing a topic 

 

Final Marks

 

For more information please visit me in my office (AR202)

during office hours (Tuesday, 14:00 - 15:00) or write me an e-mail.

 

Podatki za domače naloge

- podatki o porabnikih v stanovanju

 

Obvestila doc. dr. Matej B. Kobav

 

Pozitivno opravljene vaje so

pogoj za pristop k pisnemu izpitu.


Zato se pred prijavo na izpit prepričajte,
če so vaše vaje res pozitivno ocenjene.

 

Praktikum je potrebno oddati vsaj 10 dni pred opravljanjem pisnega dela izpita!

 

Vaje se izvajajo v prostoru A 304 – Laboratorij za električna omrežja in naprave - LEON (3. nadstropje A stavbe).


Vaja 8

 

graf lambda
graf ni
 

Vaja 9


graf faktorja m in n
tabela dimenzioniranje
resonančna faktorja
navodila za celice TSN
skica celice 1
skica celice 2
skica celice 3