Razdelilna in industrijska omrežja

Univerzitetni študij 2. stopnje 1. letnik - Elektroenergetika 

 

Obvestila prof. dr. Grega Bizjak

 

 

Tekoča obvestila o predmetu so objavljena v e-učilnici. Na tej strani pa so samo splošni in neažurirani podatki.

 

Literatura

1. Turan Gönen: Electric Power Distribution
System Engineering (Second Eddition);
2. A. A. Sallam, O. P. Malik: Electric
Distribution Systems
3. Tom A. Short, Electric Power Distribution Handbook,
CRC Press, 2004

Vse tri knjige so v dveh izvodih na voljo
v knjižnici fakultete.

 

Pomagate si lahko tudi s knjigo:
C. Bayliss, B. Hardy: Transmission and
Distribution Electric Engineering

ki je dostopna na spletu z računalnikov na fakulteti:

 

Predavanja

Z željo vzpodbuditi večje sodelovanje
študentov pri izvajanju predmeta se bo
predmet izvajal v obliki predavanj in
seminarskih nalog. Vsak vpisan študent
mora pripraviti in predstaviti eno seminarsko
nalogo. 

 

Seznam tem za seminarske naloge je objavljen v e-učilnici: e.fe.uni-lj.si

 

Izpit

Končna ocena pri predmetu je sestavljena iz
ocene seminarske naloge, ocene pisnega
izpita, ocene ustnega izpita in ocene vaj in
sicer tako, da se vsota vseh štirih ocen deli
s 4. V kolikor so vse štiri ocene pozitivne
(51 % ali več) je ocena predmeta za zbranih
51% - 60%:6; 61% - 70%:7;
71% - 80%:8; 81% - 90%:9
in 91% - 100%:10. V kolikor je katera od
ocen negativna (50 % ali manj) je skupna
ocena negativna.

 

Vprašanja na pisnem in ustnem izpitu so večinoma
povzeta po vprašanjih in nalogah v seminarjih. 
Pred izpitom torej temeljito preberite vse seminarje 
vaših kolegov, ki so objavljeni na tej strani. V poštev
pridejo pa tudi še druga vprašanja s področja 
snovi predmeta. Nekaj primerov je v dokumentu:

Seznam vzorčnih izpitnih vprašanj  

 

Izpitni roki so objavljeni v STUDISu.

 

 

Obvestila doc. dr. Matej B. Kobav

 

Pozitivno opravljene vaje so

pogoj za pristop k pisnemu izpitu.


Zato se pred prijavo na izpit prepričajte,
če so vaše vaje res pozitivno ocenjene.

 

Praktikum je potrebno oddati vsaj 10 dni pred opravljanjem pisnega dela izpita!

 

Vaje se izvajajo v prostoru A 304 – Laboratorij za električna omrežja in naprave - LEON (3. nadstropje A stavbe).


Vaja 8

 

graf lambda
graf ni
 

Vaja 9


graf faktorja m in n
tabela dimenzioniranje
resonančna faktorja
navodila za celice TSN
skica celice 1
skica celice 2
skica celice 3