Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije

Univerzitetni študij 1. stopnje - Elektrotehnika

3. letnik, splošni izbirni predmet v modulu C 

Študijsko leto 2018/19 

Obvestila prof. dr. Grega Bizjak

 

Tekoča obvestila o predmetu so objavljena v e-učilnici. Na tej strani pa so samo splošni in neažurirani podatki

 

Sodelovanje na predavanjih

 

Slušatelji predmeta ste lepo povabljeni, da se na predavanja pripravite v naprej. Zato so v nadaljevanju objavljene prosojnice za vsa predavanja. Pri tem si lahko pomagate tudi z objavljenimi vprašanji za izpite. V kolikor na katero vprašanje ne boste znali odgovoriti ali pa se vam bodo zastavila dodatna vprašanja, bomo nanje odgovorili na predavanjih.

 

Prosojnice v obliki izročkov za lažje spremljanje predavanj so objavljene v e-učilnici: e.fe.uni-lj.si. 

 

Izpit

 

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni izpit je sestavljen iz 50 vprašanj. Pri vsakem vprašanju so 4 možni odgovori od katerih je samo eden pravilen. Vsako vprašanje prinese 2 % k skupni oceni pisnega izpita. Negativnih točk ni. Končna ocena predmeta je sestavljena iz ocene pisnega izpita, ocene ustnega izpita in ocene vaj, in sicer tako, da se seštevek vseh treh ocen (procentov) deli s 3. V kolikor so vse tri ocene (vsaka zase) pozitivne (51 % ali več) je skupna ocena izpita za zbranih 51 % - 60 %:6; 61 % - 70 %:7; 71 % - 80 %:8; 81 % - 90 %:9 in 91 % - 100 %:10. V kolikor je katera od ocen negativna (50 % ali manj) je skupna ocena negativna.

 

Izpitna vprašanja so podobna kot za predmet Električne inštalacije in razsvetljava, ki jih lahko najdete tukaj:

 

Primeri izpitnih vprašanj

 

Priporočam, da pred izpitom poskusite rešiti poskusni izpit in preverite pravilnost rešitev.

 

Poskusni izpit

Poskusni izpit - rešitve

 

Namesto pisnega izpita lahko izdelate tudi izpitni seminar, ki obsega ustrezno zahteven projekt električnih inštalacij in/ali razsvetljave.

Tistim, ki boste izpit opravljali z izdelavo projektne naloge, se ni potrebno prijaviti na izpitni rok. Potrebno je le izdelati in oddati projektno nalogo. Po pregledu naloge sledi še ustni izpit.

 

 

 

 

 

Obvestila doc. dr. Matej B. Kobav

 

Vsi podatki o vajah so na E-cho!
 

Pozitivno opravljene vaje so
pogoj za pristop k pisnemu izpitu.
Zato se pred prijavo na izpit prepričajte,
če so vaše vaje res pozitivno ocenjene.

Praktikum je potrebno oddati vsaj 10 dni pred opravljanjem pisnega dela izpita!

 

Vaje se izvajajo v prostoru A 304 – Laboratorij za električna omrežja in naprave - LEON (3. nadstropje A stavbe).

 

 

Dimenzioniranje porabnikov

Uvodne vaje

Tabele

Izklopne karakteristike za NV varovalke

Izklopne karakteristike za D varovalke

Tloris za pojektiranje

Zahteve investitorja

 

Ecodial Advance 4.25 INT

Povezava na video tutorial (izberi levo - Additional Links)

 

SCS/My home

Predstavitev sistema My Home (SLO)
Upravljanje luči in rolet (SLO)
Načrtovanje in inštalacija (SLO)
Brošura Celiane s primeri (SLO)

Tehnični listi

Splošno o SCS sistemu (EN)
O elementih in konfiguriranje (EN)

 

KNX

- Program ETS4 - inštalacija (>500 MB)

- katalogi produktov za izdelke Schneider electric

- Navodila za uporabo programa ETS4